Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Harmonogram jednotlivých aktivít

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

1.1 Technológie pre energetické využitie biomasy

03/2010

02/2014

1.2 Technológie  pre využitie vodíka ako alternatívneho paliva budúcnosti

03/2010

02/2014

1.3 Získavanie a využívanie slnečnej energie

03/2010

02/2014

1.4 Optimalizácia využitia geotermálnych zdrojov z malých a veľkých hĺbok

03/2010

02/2014

1.5 Selektované materiály a technológie pre obnoviteľné zdroje energií

03/2010

02/2014

1.6 Vodíkové batérie ako alternatívny zdroj energií  

03/2010

02/2014

2.1 Výskum a vývoj účinných integrácií obnoviteľných energetických zdrojov

09/2010

02/2014

2.2 Model spotrebiteľa – inteligentná nízko energetická budova

09/2010

02/2014

2.3 Inteligentné riadenie výroby a spotreby elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov

03/2010

02/2014

2.4 Viacvalentné laboratórium pre optimalizáciu a využitie obnoviteľných zdrojov energií

03/2010

02/2014

2.5 Výskum integrovanej podpory riadenia životného cyklu rizík pre obnoviteľné zdroje energií

03/2010

02/2014

3.1 Informačné a komunikačné zabezpečenie riadenia aktivít Centra VUKONZE

03/2010

02/2014

3.2 Systém monitorovania a riadenia technológií a experimentov v laboratóriách Centra VUKONZE

03/2010

02/2014

3.3 Zabezpečenie informačnej a znalostnej podpory pre kvalitu výsledkov VaV, ich šírenie a využívanie

09/2010

02/2014

Podporné aktivity

Riadenie projektu

03/2010

02/2014

Publicita a informovanosť

03/2010

02/2014

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ