Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Member of IASP acronym

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Konzorcium

Koordinátor

Technická univerzita v Košiciach

Logo TUKEHlavným poslaním Technickej univerzity v Košiciach je chrániť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií. Svojou činnosťou Technická univerzita v Košiciach prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Technická univerzita v Košiciach poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia na základe výsledkov tvorivej vedecko-výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti.

Projektoví partneri

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Logo UPJSUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelej Európe. Vznikla v roku 1959 a je tak druhou najstaršou klasickou univerzitou ma území Slovenskej republiky. Tvorí ju päť fakúlt: lekárska, prírodovedecká, právnická, fakulta verejnej správy a filozofická fakulta. V akademickom roku 2011/2012 študovalo na UPJŠ vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia spolu 8728 študentov. V súčasnosti pracuje na UPJŠ viac ako 1300 zamestnancov, pričom z tohto počtu je viac ako 700 zamestnancov na pozícii vysokoškolského pedagóga alebo zamestnanca výskumu a vývoja.

Prešovská univerzita v Prešove

Logo UNIPOPrešovská univerzita v Prešove bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997. Vznik Prešovskej univerzity významnou mierou ovplyvnil predpoklady a podmienky vzdelávania, resp. výskumu a vývoja najmä v regióne, v ktorom sídli. Jej aktívny vzdelávací i výskumný vplyv a dosah však významne presahuje región východného Slovenska. V priebehu svojej pätnásťročnej existencie sa Prešovská univerzita vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami a vybavenú informačno-komunikačnými systémami. Prešovská univerzita je jedinou univerzitou so sídlom v najväčšom kraji Slovenska, ktorý však patrí medzi najzaostalejšie v rámci Európskej únie. Preto jednou z hlavných úloh Prešovskej univerzity je byť pilierom rozvoja regiónu s využitia vzdelávacieho, výskumného a inovačného potenciálu univerzity. Podpora výskumného a vzdelávacieho potenciálu Prešovskej univerzity prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie môže významným spôsobom napomôcť k odstraňovaniu regionálnych disparít v rámci Slovenska a tiež Európskej únie, a to najmä v oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ