Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

3. Medzinárodná konferencia Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM

Rektori troch univerzít, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Prešovskej univerzity v Prešove (PU), otvorili vo štvrtok 10.septembra 2015 v Spoločenskom pavilóne 3. konferenciu v rámci spoločného projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP TECHNICOM, kód ITMS 26220220182).

Pútavé prednášky

Ako prezrádza názov podujatia: „Potenciál a služby UVP TECHNICOM pre účinný rozvoj podnikania a výskumnej spolupráce s praxou“, hlavným zameraním bolo prepojenie akademickej a komerčnej sféry. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva a na jej otvorení nechýbal R. Raši, primátor mesta Košice.

Cenné poznatky priniesli experti z Estónska, Švédska, Austrálie a Francúzska. Poprední zahraniční odborníci: Dominique Fache (Sophia Antipolis Science Park, Nice, Francúzsko), Tőnis Mets (Queensland University of Technology, Centre for Entrepreneurship Research, Brisbane, Austrália), Markéta Čadková (Saab AB, Švédsko) a Eero Pärgmäe (Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estónsko) sa podelili o svoje skúsenosti z oblasti podpory podnikania a inovácií. Svojimi prednáškami prilákali viac než 200 účastníkov z univerzít, firiem a verejnej správy.

Videá z konferencie:

1. ÚVODNÝ PRÍHOVOR A OTVORENIE

2.PRÍNOS NADÁCIE SOPHIA ANTIPOLIS DO INOVAČNEJ POLITIKY VO FRANCÚZSKU (Dominique Fache / Sophia Antipolis, Francúzsko)

3.ZAVEDENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROCESU Z UNIVERZITNÉHO PROSTREDIA (Tonis Mets / University of Tartu, Estónsko)

4.KOMPETENČNÉ CENTRUM "SMART CITY" VEDECKÉHO PARKU TECHNOPOL (Eero Pärgmäe / Technopol, Talinn, Estónsko)

5.MODEL TECHOLOGICKÉHO TRANSFERU (Markéta Čadková,SAAB AB,Švédsko)

6.UVP TECHNICOM (Anton Lavrin, František Jakab, TUKE, Slovensko)

 

Súťaž o najlepší poster

Súčasťou programu bola súťaž o najprofesionálnejší poster. Odborná komisia vybrala 3 najlepšie spomedzi 35 posterov. Absolútnym víťazom sa stal tím z Fakulty umení pod vedením dekana, doc. J. Kanócza. Tento výskum sa zaoberá vývojom inteligentného dizajnu použitého pre architektonické riešenia a staviteľské štruktúry využívajúc znalostné systémy.

 

„Brokerage event“

Po prednáškach pozvaných rečníkov a diskusii nasledovala tzv. burza riešení (brokerage event). Počas nej si zástupcovia z priemyslu, verejných inštitúcií a súkromných organizácií naplánovali stretnutia s jednotlivými zástupcami pilotných projektov UVP TECHNICOM. Tí svoje výsledky zároveň prezentovali v posterovej sekcii.

 

Aký bol prínos?

Nešlo len o výmenu vizitiek, ale aj nadviazanie reálnych kontaktov medzi výskumníkmi z univerzít a predstaviteľmi praxe, ktoré môžu byť počiatkom spoločných aktivít. Sieťovanie medzi zástupcami firiem, prepojenie verejnej a súkromnej sféry s úmyslom vytvoriť vzájomne prospešné pracovné prepojenia. Cennými poznatkami boli informácie od zahraničných hostí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s inováciami a transferom technológií.

 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) je výsledkom rovnomenného projektu, ktorý sa v súčasnej dobe stavia v areáli Technickej univerzity v Košiciach. Niektoré pracoviská však vzniknú aj na spolupracujúcich univerzitách – UPJŠ a PU. Hlavným poslaním vedeckého parku je prepojenie akademickej sféry (vzdelávania, výskumu a ďalších aktivít) s praxou, t.j. verejnou a súkromnou sférou. Postavenie UVP TECHNICOM je strategické pre mesto aj región, keďže má slúžiť ako centrum diania pre vznik a podporu inovatívnych riešení, transfer poznatkov z univerzitného do priemyselného prostredia, zároveň bude chrániť duševné vlastníctvo, ktoré z tejto spolupráce vznikne.

Fotogaléria: 

 

 

Viac info na: http://konferencia.uvptechnicom.sk/