Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Konzorcium

Koordinátor

Technická univerzita v Košiciach

Hlavným poslaním Technickej univerzity v Košiciach je chrániť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií. Svojou činnosťou Technická univerzita v Košiciach prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Technická univerzita v Košiciach poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia na základe výsledkov tvorivej vedecko-výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti.

Projektoví partneri

Žilinská univerzita v Žiline

Ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské). Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami a firmami. Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch SOCRATES/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6.a 7. rámcovom programe a i.

Prešovská univerzita v Prešove

V priebehu svojej jedenásť ročnej existencie sa PU vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami, vybavenú základnými informačno-komunikačnými systémami. PU je jedinou univerzitou so sídlom v najväčšom kraji Slovenska, ktorý však patrí medzi najzaostalejšie v rámci Európskej únie. Preto jednou z hlavných úloh PU je byť pilierom rozvoja regiónu s využitia vzdelávacieho, výskumného a inovačného potenciálu univerzity. Podpora výskumného a vzdelávacieho potenciálu  PU prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie môže významným spôsobom napomôcť k odstraňovaniu regionálnych disparít v rámci Slovenska a tiež Európskej únie, a to najmä v oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznik firmy sa odvíja od vyčlenenia časti útvaru Konštrukcia bývalých VSS n.p. Košice do Vývojového závodu v roku 1976. Organizačnými zmenami po začlenení do kombinátu ZTS Martin, vzniká v roku 1981 nový samostatný právny subjekt - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice ako súčasť formujúcej sa integrovanej výskumno-vývojovej základne kombinátu. Ústav zabezpečoval vývoj účelových automobilov, ťažkých hydraulických manipulátorov, dopravno - manipulačných systémov, malých riadiacich systémov pre výrobné, technologické a dopravné procesy, špeciálnej techniky (prostriedky tylových vojsk a ženijná technika na kolesových podvozkoch), tvárniacich strojov, liniek s rýchlobežnými vystrihovacími automatmi a stacionárnych prevodových zariadení. Zánikom kombinátu ZTS Martin vzniká k 1.7.1990 samostatný štátny podnik ZTS VVÚ Košice, ktorý sa v rámci transformačného procesu k 1.5.1992 zmenil na akciovú spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a bol sprivatizovaný v prvej vlne kupónovej privatizácie v rokoch 1992 – 1993. V súčasnosti má spoločnosť 99 zamestnancov, s ktorými zabezpečujeme vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí.

T-Systems Slovakia s.r.o.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. začala vykonávať svoju činnosť v Slovenskej republike v roku 2006 a v polovici roka 2010 zamestnávala 1755 zamestnancov. Hlavným predmetom činnosti T-Systems Slovakia s.r.o.je poskytovanie služieb vzdialenej správy a administrácie IKT infraštruktúr pre firemných zákazníkov, t.j. sieťových prvkov, firemných serverov, databáz, aplikačného vybavenia, a inej informačno-komunikačnej infraštruktúry firemných zákazníkov. Tieto služby poskytuje T-Systems Slovakia s.r.o.S.R.O. korporátnym klientom v rámci západnej a strednej Európy a v rastúcej miere aj v rámci celého sveta. V najbližších rokoch sa očakáva ďalší intenzívny rast a dopyt po komplexných riešeniach, ktorých je T-Systems Slovakia s.r.o. poskytovateľom. Efektívne poskytovanie týchto služieb si zároveň vyžaduje vybudovanie technologického a znalostného centra v regióne s kvalitným ľudským zázemím a vyváženou štruktúrou špičkových odborníkov a IKT špecialistov vo firemnej i akademickej sfére.

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom registračných pokladníc, POS systémov a profesionálnych displejov a klávesníc. Svojim zákazníkom ponúkame aj celý sortiment pokladničného príslušenstva renomovaných značiek, programové vybavenie a kompletné zariadenie predajní. Dôkazom svetovej úrovne parametrov a kvality výrobkov spoločnosti Elcom je ich obľúbenosť u zákazníkov v takmer 50 krajinách sveta, najmä krajinách Európskej únie, Ameriky a Ázie, ale i v takých konkurenčne náročných oblastiach ako sú Hong-Kong a Singapur.

ANTIK Telecom s.r.o.

Spoločnost ANTIK Telecom s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999. Počas desiatich rokov existencie sa vypracovala na najväcšieho východoslovenského poskytovateľa telekomunikacných služieb. Na začiatku sa profilovala ako lokálny internetový provider, od roku 2005 poskytuje aj hlasové služby na báze VoIP. Spoločnost od 4. augusta 2009 spustila aj vysielanie digitálnej televízie pod znackou TANGO. Televízny signál šíri prostredníctvom internetového protokolu. Domácnosti ho môžu prijímat prostredníctvom set-top boxu Juice, ktorý je výsledkom vlastného vývojárskeho úsilia spoločnosti.

CEIT SK, s.r.o.

CEIT SK, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, elektrotechniky a informatiky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií. Riešime ako partikulárne úlohy, tak celé komplexy od návrhu konceptu až po výrobu prvej série produktov, od projektovania pracovísk a výrobnej linky až po jej vyváženie, overenie a optimalizáciu na základe simulácie, ako aj plánovanie a riadenie výroby. Vyvíjame s maximálnym využitím digitalizačných technológií. Digitalizácia nám pomáha skracovať dodacie lehoty projektov a umožňuje pružne reagovať na požiadavky zákazníka.

ITKON, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním konzultácií a profesionálnym poradenstvom pri príprave a realizácii projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií.  Poskytuje služby pre subjekty verejnej správy a miestnej samosprávy, ktoré majú záujem projekty realizovať prostredníctvom financovania z prostriedkov eurofondov, ale i pre zákazníkov z korporátneho prostredia a finančného sektoru. Zároveň spoločnosť ITKON pomáha aktívne realizovať ciele informatizácie spoločnosti na základe vlastných skúseností a profesionálnych poznatkov ďalších partnerov, pričom spolupracuje s významnými zahraničnými spoločnosťami (Capgemini, KPMG). Ďalšia skupina služieb, ktoré spoločnosť poskytuje je zabezpečenie externého manažmentu pri realizácii projektov. Spoločnosť ITKON partnersky spolupracuje pri príprave a tvorbe potrebných dokumentov pre žiadosti o finančný nenávratný príspevok a taktiež sa podieľa na vývoji nových produktov a služieb v oblasti nových telekomunikačných a mobilných služieb.

IPM SOLUTIONS s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť kontinuitu pri podpore CAD/CAM/CAE riešení firmy PTC dodaných v období 90. rokov 20. storočia viac ako 190 zákazníkom na Slovensku. Nosným produktom je CAD systém Pro/ENGINEER, z ktorého je na Slovensku inštalovaných necelých 600 licencií v komerčnej sfére. Okrem toho firma aktívne podporuje aj vzdelávanie študentov na stredných školách a technických univerzitách. Na univerzitách je k dispozícii prístup k licenciám najnovších verzií Pro/ENGINEER pre viac ako 2000 študentov. Na 84 stredných školách, učilištiach je k dispozícii 1000 licencií 3D CAD softvéru Pro/DESKTOP z rodiny Pro/ENGINEER, ktorým podporujeme novo-vznikajúcu generáciu konštruktérov. Firma IPM Solutions v roku 2005 zrealizovala pilotný projekt nasadenia Pro/ENGINEERa do vyučovacieho procesu pre 6 stredných škôl.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ