Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Strategický cieľ

„Zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom v oblasti výskumu a vývoja znalostných technológií v rámci Kompetenčného centra“

Strategický cieľ predkladaného projektu súvisí s globálnym cieľom OP VaV nasledovným spôsobom:

  • realizácia projektu umožní postupne stať za prostredníctvom výstupov v oblasti výskumu stať sa jedným z hybným motorov rozvoja Košického, Žilinského, Prešovského a Trnavského kraja,
  • výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v ich  prioritnej výskumnej oblasti z dôrazom na aplikácie,
  • výrazným spôsobom zlepší aj podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre high-tech priemyselné odvetvia,
  • lepšia kooperácia s praxou prispeje  k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši kvalitu ľudského potenciálu,
  • projekt vytvorí priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe,
  • výrazným spôsobom skvalitní a uľahčí už prebiehajúci výskum buď pre potreby praxe, alebo už prebiehajúcich medzinárodných projektov,
  • umožní vstup vedeckých tímov podieľajúcich sa na projekte do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurenciechopnosť pri súťaži o zdroje 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj ako aj ďalších medzinárodných zdrojov, realizácia projektu umožní zlepšenie situácie v oblasti komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva, čo je jedna z najväčších slabín slovenského systému vedy a techniky.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ