Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Aktivita 1.1

Číslo a názov aktivity

Aktivita 1.1 Zriadenie a vedecký manažment Kompetenčného centra

 

Názov špecifického cieľa

Špecifický cieľ 1: Zriadenie Kompetenčného centra a zabezpečenie jeho funkčnosti a dlhodobej udržateľnosti

 

Cieľ aktivity

Cieľom tejto aktivity je zriadenie a vedecký manažment spoločného Kompetenčného centra – platformy, v rámci ktorej dochádza k interakcii medzi akademickou sférou a podnikateľským sektorom v oblasti znalostných technológií.

Predkladatelia projektu chápu zložitosť a komplexnosť vzťahov medzi akademickou sférou a priemyslom v prípade takého veľkého konzorcia, ako je to, ktoré vytvára Kompetenčné centrum. Ak má byť kompetenčné centrum udržateľnou iniciatívou postupne prechádzajúcou do vybudovania a sprevádzkovania komplexného vedecko-technologického parku, resp. až do tzv. vedeckého mesta (science city), je nevyhnutné os začiatku do riadenia činnosti kompetenčného centra inkorporovať prvky, bez ktorých nemôže kompetenčné centrum prežiť – t.j. strategické plánovanie, technologické prognózy, profesionálna diseminácia výsledkov výskumu, a vývoja, starostlivosť o ľudsk zdroje Kompetenčného centra a komplexný na profesionálnej úrovni realizovaný manažment duševného vlastníctva a procesov komercializácia.

 

Termín realizácie aktivity

06/2011 – 09/2014

 

Opis aktivity

Funkcia: V rámci aktivity dôjde k zriadeniu samotného kompetenčného centra, definovaniu jeho dlhodobého strategického výskumného plánu a súčasne bude zabezpečený efektívny vedecký manažment centra (poznámka: ide o odbornú aktivitu, ktorá v žiadnom smere a v žiadnej svojej časti nesúvisí s administrovaním samotného predkladaného projektu) ako aj pre predmetnú  oblasť aj špecifické služby transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Účelom zriadenia centra je zabezpečenie efektívnej a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom a akademickými partnermi na jednej strane a priemyselnými partnermi na strane druhej.

 

Jednotlivé zložky vedeckého manažmentu Kompetenčného centra prehľadne zobrazuje nasledovná schéma:

 

Clip

 

 

Poslaním  dlhodobého strategického plánu rozvoja centra je určiť jasnú víziu a smerovanie výskumu centra v prepojení na medzinárodné a národné priority ako aj priority jednotlivých partnerov projektu a súčasne definovanie mechanizmu zmien tematických priorít a smerov výskumu a vývoja vzhľadom na aktuálne potreby praxe.

Úlohou ďalšieho aspektu vedeckého manažmentu Kompetenčného centra – technologického prognózovania – bude revízia aktuálnosti výskumných tém centra, ich reálna väzba na potreby priemyslu a medzinárodné trendy a ich následné prehodnotenie a plánovanie smerovania do budúcnosti (Poznámka: realizácia tejto časti vedeckého manažmentu centra bude vychádzať z nemennosti rozpočtu projektu a definovanej personálnej matice).

Predkladatelia projektu vnímajú mimoriadnu dôležitosť komunikácii kompetenčného centra a jeho dosiahnutých výsledkov smerom k externému prostrediu. Bude preto definovaný aj celkový program diseminácie výsledkov výskumu vzniknutého centra, pričom bude čiastočne realizovaný v rámci výskumnej aktivity.

Pre zabezpečenie dlhodobého úspešného fungovania Kompetenčného centra bude mimoriadne dôležité presné vymedzenie pravidiel výskumno-vývojovej spolupráce v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. Uvedené vzhľadom na rozsah kompetencií kompetenčného centra je možné dosiahnuť kombináciou vhodných nástrojov (v rámci TUKE sa bude zohľadňovať v plnej miere väzba na Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva - ďalej UCITT):

 • definovanie pravidiel spolupráce v zmysle medzinárodných štandardov (ako napr. Desca štandard používaný v rámci Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj),
 • vybudovanie špecializovanej informačnej a komunikačnej infraštruktúry,
 • priebežné patentové poradenstvo a poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
 • zabezpečenie realizácie technologických posudkov potenciálne najhodnotnejších výsledkov výskumu a vývoja Kompetenčného centra.

 

Účelom reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných výskumných inštitúciách bude návrat týchto špičkových pracovníkov späť do slovenských výskumných inštitúcií z dôvodu zvýšenia kvality ľudského potenciálu domácich výskumných inštitúcií.

Čas: Dĺžka realizácie aktivity bude 40 mesiacov.

Samotná aktivita pozostáva z nasledovných zložiek, ktoré prebiehajú paralelne:

 1. Zriadenie kompetenčného centra a realizácia jeho vedeckého manažmentu na vysoko odbornej a profesionálnej úrovni počas trvania projektu
 2. Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja kompetenčného centra (rozvoj kompetenčného centra smerom k vedecko-technologickému parku)
 3. Prehodnotenia a aktualizácia smerov výskumu a vývoja kompetenčného centra (technology foresight)
 4. Profesionálna diseminácia výsledkov výskumu a vývoja smerom k laickej a odbornej verejnosti
 5. Komplexný manažment transferu technológií a ochrana duševného vlastníctva.
 6. Rozvoj ľudských zdrojov a proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách

 

Vstupy:  Najvýznamnejší zástupcovia žiadateľa a partnerov (ako aj prípadní externí experti), ktorí budú tvoriť riadiace orgány centra (ako príklad orgánov centra uvádzame vedeckú radu a správnu radu – pričom presná štruktúra interných orgánov centra bude definovaná po začatí implementácie projektu) na svojich pravidelných stretnutiach postupne vypracujú materiály o dlhodobých cieľoch výskumného centra, o diseminácii získaných poznatkov, o popularizácii a o výchove mladých vedeckých pracovníkov ako aj ochrane duševného vlastníctva a transferu technológií v kompetenčnom centre, pričom základné vstupy, ako aj časť realizácie jednotlivých aspektov vedeckého manažmentu centra bude realizovaná prostredníctvom obstaraných vysoko profesionálnych služieb aj za účasti zahraničných expertov na vedecký manažment.

 

V tejto aktivite v rámci ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií budú prvotnými impulzmi:

 • existujúce interné smernice a dokumenty súvisiace so vzťahom univerzity s priemyselným sektorom,
 • personálne vstupy na úrovni odborných pracovníkov pôsobiacich priamo v Kompetenčnom centre,
 • údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. v štádiu nahlasovania,
 • údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. v štádiu posudzovania ich teoretického komerčného potenciálu,
 • údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. v rôznych štádiách patentového procesu (patentové prihlášky v štádiu patentovania, zamietnuté patenty, udelené patenty),
 • údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. ktoré boli komercializované, vrátane foriem a detailov komercializácie (licenčné zmluvy, investičné podiely a pod.).

 

Metóda:

Zriadenie kompetenčného centra

V rámci zriadenia kompetenčného centra pôjde o vytvorenie organizačných štruktúr pre potreby vedeckého manažmentu centra, vytvorenie systému bezproblémového fungovania a zabezpečenie jeho celkovej a finančnej udržateľnosti počas a aj po skončení trvania projektu založeného na ďalších projektoch financovaných z rôznych grantových schém na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Pod vedením vedúcich predstaviteľov centra budú odborným tímom žiadateľa a partnerov vypracované dokumenty slúžiace pre potreby organizačného zabezpečenia centra obsahujúce najmä:

 1. Definovanie pravidiel spolupráce medzi kooperujúcimi organizáciami;
 2. Vypracovanie štatútu výskumného centra  a jeho organizačnej štruktúry;
 3. Vytvorenie jednotlivých orgánov centra;
 4. Vytvorenie organizačného poriadku výskumného centra.

 

Pri založení centra budú zohľadňované skúsenosti z budovania a vedeckého manažmentu kompetenčných center v rámci ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-20 ročné skúsenosti s týmto typom organizovania spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom. Rámcovú štruktúru a organizačnú schému centra znázorňuje nasledovná schéma (ide o výsledok diskusie počas prípravy projektu, avšak jeho reálna podoba po začatí implementácie projektu sa môže v niektorých aspektoch líšiť – to bude výsledkom diskusie po začatí implementácie projektu):

 

Clip_26

 

Strategické plánovanie s ohľadom na dlhodobý cieľ budovania vedecko-technologického parku

Do 24 mesiacov od zriadenia výskumného centra bude dodávateľským spôsobom vypracovaný dokument o dlhodobých cieľoch centra s ohľadom na reálne výstupy výskumu využiteľné hospodárskou praxou ako aj možnosti regionálnej a medzinárodnej spolupráce - Dlhodobý strategický plán výskumného centra - obsahujúci víziu rozvoja centra na strednodobé časové obdobie (3-5 rokov). Tento dokument sa bude zaoberať najmä súčasnými potrebami hospodárskej praxe v oblasti predkladaného výskumu, možnými inovačnými aktivitami centra, ochranou duševného vlastníctva centra ako aj výchovou vedeckých pracovníkov vo výskumnom centre.

 

Technologické prognózovanie

Pri definovaní problematiky technologického prognózovania vo vzťahu k zakladanému Kompetenčnému centru sme vychádzali z niekoľkých základných predpokladov. V prvom rade Kompetenčné centrum všetci zúčastnení partneri vnímajú ako dlhodobú iniciatívu, ktorá je logickým vyústením doterajších už realizovaných projektov z Operačného programu Výskum a vývoj, už etablovaných partnerstiev medzi akademickou sférou a priemyslom a súčasne sa opiera aj o špičkové excelentné európske projekty financované v rámci Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj.

Vzhľadom na to, že proces založenia a dlhodobého fungovania Kompetenčného centra je na Slovensku procesom zatiaľ neodskúšaným a jedinečným, vedeckému manažmentu celého Kompetenčného centra a jeho jednotlivým zložkám je preto v predkladanom projekte venovaná veľmi veľká pozornosť (upozorňujeme, že ide o výsostne odbornú aktivitu, resp. sériu odborných aktivít a nie je možné si to zamieňať s riadením projektu samotného, ktoré pokrývajú nepriame výdavky predkladaného projektu).

Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať ako efektívna platforma na plnenie očakávaní všetkých zúčastnených, je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť tomu, ako budú nadefinované oblasti výskumných a vývojových aktivít riešených v rámci kompetenčného centra. Tým, že ide o – ako už bolo uvedené – jedinečnú a na Slovensku de facto v takomto rozmere ešte nerealizovanú interakciu medzi dvoma rozdielnymi sektormi, tak je potrebné mať počas implementácie projektu túto skutočnosť zohľadniť.

 

Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva v súčinnosti s UCITTom

Budovanie administratívno-riadiacej a fyzickej infraštruktúry Kompetenčného centra pre oblasť transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva bude prebiehať benchmarkovaným postupom inšpirovaným skúsenosťami zo zahraničných centier. Vytvorí sa čo najfunkčnejší komunikačno-technický systém vo forme portálu spájajúce Kompetenčné centrum s externou odbornou vedeckou základňou a externým priemyselným prostredím. Riadiaci systém bude samozrejme podporený ľudskými zdrojmi vo forme interného odborného pracovníka s fundovanými skúsenosťami v oblasti výskumu a vývoja a zároveň manažmentu duševného vlastníctva.

Komplexný informačný systém bude obstaraný dodávateľským spôsobom.

Súčasťou systému budú aj interné dokumenty Kompetenčného centra pokrývajúce oblasť transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, ktoré budú vytvorené štandardným spôsobom – dialógom v rámci centra a za asistencie špecializovaných právnych služieb.

Komerčný potenciál výsledkov výskumu a vývoja Kompetenčného centra bude posudzovaný prostredníctvom opätovne štandardizovaného postupu za využitia externých špecializovaných služieb.

 

Profesionálna diseminácia výsledkov výskumu a vývoja smerom k laickej a odbornej verejnosti

Na to, aby kompetenčné centrum mohlo fungovať nielen ako regionálny rozvojový impulz, ale aj ako partner pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity a súčasne plniť aj úlohy v oblasti multiplikačných efektov svojej existencie, je potrebné kvalitným profesionálnym spôsobom komunikovať jeho výsledky, dôležitosť a dôvod jeho existencie. Dodávka musí obsahovať vytvorenie a realizáciu podlinkovej komunikačnej stratégie (PR), vrátané komplexnej komunikácie s médiami. Tiež musí byť vytvorené logo + dizajn manuál + dizajn web stránky pre účely kompetenčného centra. Ide o disemináciu odborných výsledkov výskumu a vývoja v rámci kompetenčného centra a v žiadnom prípade nejde o prekrývanie sa s povinnou publicitou projektu. Súčasťou komplexného zastrešenia časti diseminačných aktivít, ktoré budú dodané externým profesionálnym spôsobom je zahrnutý aj prenájom mediálneho priestoru v komunikačných médiách.

 

Medzi jednotlivé zložky diseminácie budú patriť:

 • Konferencie – vlastné
 • Konferencie – účasť
 • Dni otvorených dverí
 • Vedecké show/inovatívne formy komunikácie vedy smerom k laickej ale aj odbornej verejnosti

 

Ľudské zdroje a proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách – v rámci tejto zložky pôjde o zabezpečenie podmienok pre možnosti reintegrácie vedeckých pracovníkov, pričom bude potrebné najmä špecifikovať požiadavky na vytvorenie relevantného pracovného miesta(voči zamestnávateľovi), formovať odpovedajúcu pracovnú náplň v súlade s požiadavkami reintegranta, spracovať schému individuálneho reintegračného projektu (IRP) pre každého reintegrujúceho pracovníka.

 

Výstupy:

Výstup 1 – moderné a efektívne fungujúce spoločné Kompetenčné centrum ako platforma efektívnej spolupráce medzi akademickým a podnikateľského sektorom

 

Výstupom tejto zložky aktivity bude moderné a efektívne fungujúce kompetenčné centrum, pričom budú vytvorené organizačné jednotky centra a to v nasledujúcom časovom harmonograme:

 

Prijať rozhodnutie o presnej štruktúre orgánov centra Do 2 mesiacov od začiatku realizácie projektu
Vytvorenie orgánov centra do 6 mesiacov od začiatku realizácie projektu
Schválenie štatútu centra do 6 mesiacov od začiatku realizácie projektu
Schválenie organizačnej štruktúry centra do 6 mesiacov od začiatku realizácie projektu
Menovanie vedúcich funkcionárov centra do 6 mesiacov od začiatku realizácie projektu
Pravidelné zasadnutia orgánov centra Pravidelne počas celej doby realizácie projektu

 

Výstup 2 – Dlhodobý strategický vedecký plán rozvoja výskumného centra

Výstupom tejto zložky bude Dlhodobý strategický plán rozvoja Kompetenčného centra - dokument definujúci dlhodobé ciele výskumného centra najmä s ohľadom na vedecké výstupy reálne využiteľné hospodárskou praxou, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu, vzdelávanie odborníkov pre hospodársku prax v centre, potenciálne inovačné aktivity centra ako aj ochranu duševného vlastníctva centra.

Tento dokument bude vypracovaný do 24 mesiacov od začiatku realizácie projektu a v priebehu projektu bude 2x aktualizovaný.

Dlhodobý strategický plán rozvoja Kompetenčného centra - dokument / komplexná štúdia a implementačný plán, nastavenie systému komponentov kompetenčného centra (konkrétne miesta, interné inštitúcie, spôsob fungovania), vnútorné nastavenie jednotlivých komponentov kompetenčného centra aj s ohľadom na dlhodobý cieľ budovať vedecký park (inkubátor, kancelária pre technologický transfer, atď.), nastavenie presných pravidiel a systému riadenia, návrh detailného postupu krokov pri realizovaní navrhnutej stratégie, detailný popis nákladov a návrh financovania (zdrojov, postupnosť krokov), výber a zabezpečenie medzinárodných partnerov, vrátane komunikácie s nimi.

Dokument bude obstaraný a dodaný externe.

 

Výstup 3: Technology foresight štúdia

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať proces technologického prognózovania (Technology foresight), ktorý umožní v procese implementácie projektu modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých pracovných balíkov. To znamená, že samotné prierezové výskumné témy na úrovni kompetenčného centra zostanú nezmenené, ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov.

Uvedené zmeny nebudú mať dopad ani na rozpočet projektu a ani na jeho personálne obsadenie. Technologické prognózovanie má svoje stanovené pravidlá a spôsob realizácie. Nižšie uvedená schéma popisuje spôsob, akým je zvyčajne realizované, pričom ide o proces, ktorý je na Slovensku ešte len v začiatkoch. V zahraničí sa touto metódou riadi správanie celých štátov a realizujú sa technologické prognózy na celoštátnej úrovni.

Keďže na Slovensku s uvedeným nie sú dostatočné skúsenosti a realizácia technologického prognózovania, ak má mať význam, je mimoriadne národná na kvalifikovanú práca špičkových expertov, v rámci realizácie týchto činnosti v rámci kompetenčného centra budú využívaní aj špičkoví zahraniční experti.

V rámci projektu bude vypracovaná jedna technology foresight štúdia.

Dokument bude obstaraný a dodaný externe.

 

Výstup 4: Komplexný manažment duševného vlastníctva

Táto časť aktivity bude mať nasledovné typy výstupov:

 • komplexný IT systém na manažment duševného vlastníctva
 • technologické posudky,
 • posudky komercializačného potenciálu
 • komplexná patentová stratégia pre hodnotné výsledky výskumu a vývoja Kompetenčného centra,
 • komplexná stratégia na realizáciu spin-off efektov pre vhodné nové poznatky a duševné vlastníctvo.

 

Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra

Hlavným výstupom bude povedomie odbornej aj laickej verejnosti o existencii kompetenčného centra a jeho činnosti. Tento výstup bude meraný počtom účastníkov na podujatiach realizovaných kompetenčným centrom v rámci jeho politiky diseminácie.

 

Ľudské zdroje a proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách.

Hlavným výstupom tejto zložky bude vytvorenie a zlepšenie podmienok pre reintergráciu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí, pričom v rámci projektu sa počíta s reintegráciou minimálne jedného výskumného pracovníka, ktorý bude pracovať v rámci vytvoreného Kompetenčného centra. 

 

Previazanosť na iné aktivity projektu:

Aktivita bude úzko previazaná na ďalšie aktivity predkladaného projektu. V prvom rade bude mať vplyv na priamu realizáciu výskumno-vývojových aktivít realizovaných v rámci výskumno-vývojového špecifického cieľa projektu.

Súčasťou procesu zriadenia kompetenčného centra sú aj nevyhnutné stavebné úpravy a obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry. Týmto sa zabezpečí aj funkčná podpora výskumu a vývoja tak, aby centrum a jeho výskumné tímy boli dôstojným partnerom pre špičkové tímy a výskumné centrá podobného zamerania v zahraničí – najmä v Európskom výskumnom priestore - a prostredníctvom modernej infraštruktúry mohlo poskytovať špičkové výsledky aplikovaného výskumu orientovaného na reálne využitie výsledkov v hospodárstve/praxi – týmto je zabezpečená aj priama väzba na činnosti v rámci druhej aktivity prvého špecifického cieľa, ktoré pokrývajú zriadenie kompetenčného centra v rámci fyzickej infraštruktúry.

Činnosti realizované v rámci transferu technológií  a ochrany duševného vlastníctva majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané tak na činnosti súvisiace s vedeckým manažmentom kompetenčného centra, ako aj na výskumno-vývojové aktivity (aktivity 2.1 a 2.2).

 

Riziká:

Kompetenčné centrá ako platforma pre spoluprácu akademického sektora a priemyslu je na Slovensku niečím novým. To znamená, že aj samotné prvotné definovania pravidiel spolupráce v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií pre rôznorodosť partnerov a ich osobitné záujmy predstavuje svojim spôsobom isté riziko pre samotné efektívne fungovanie Kompetenčného centra. Aj z uvedeného dôvodu je tejto problematika venovaná dostatočná pozornosť. Pozornosť bude venovaná aj právnym vzťahom a legislatíve spojenej s transferom technológie (v tom aj poznatkov a a pod.)  pri zohľadnený špecifík danej oblasti VaV.

 

Pre minimalizáciu rizika nezhôd v tejto oblasti budú zachované tri základné zásady:

 • jednoznačné postupovanie podľa platnej legislatívy relevantnej pre oblasť ochrany duševného vlastníctva,
 • rešpektovanie už existujúcich interných dokumentov partnerov z tejto oblasti,
 • využitie štandardných a už vyskúšaných postupov a pravidiel platných pre konzorcií v rámci Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (napr. štandardizovaný konzorciálna zmluva Desca)

 

Z hľadiska vytvorenia špecializovaného systému na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pre dané KC sa jedná o relatívne špecifickú potrebu na ktorú neexistujú štandardizované softwarové riešenia, ktoré by sa dali bežne zakúpiť. Preto bude tento systém zabezpečený verejným obstarávaním, prostredníctvom externého odborného dodávateľa, ktorý ho vytvorí ako kustomizované riešenie na presné potreby Kompetenčného centra. Týmto bude minimalizované riziko potenciálnej nefunkčnosti systému.

Takisto neexistuje štandard pre personálne potreby obdobného centra. Preto pracovník vybraný pre fyzické riadenie centra bude vybraný dôkladne, na základe jeho aktuálneho portfólia a odborných referencií, podobným spôsobom, ako je zvykom v zahraničí v už dlhodobo úspešne fungujúcich centrách, ktoré kladú dôraz na oblasť transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Vyber vedúcich a pracovníkov bude závisieť od štatútu zriaďovateľa a prevádzkovateľa (“vlastníka“) KC– t.j. spracujú sa relevantné zložky do organizačných a riadiacich predpisov  zriaďovateľa.

 

Metodológia aktivity

Zriadenie výskumného centra a jeho vedecký manažment

Z metodologického hľadiska sa na tejto zložke aktivity 1.1 bude podieľať odborná časť projektového tímu a vysokokvalifikovaný tím externého dodávateľa príslušných dokumentov. Pôjde o vypracovanie súboru dokumentov a sfunkčnenie všetkých orgánov centra tak, aby samotné centrum od začiatku implementácie projektu existovalo po formálnej stránke z dôvodu vytvorenia priestoru pre napĺňanie obsahových častí projektu a výskumných úloh centra. Novozriadené výskumné centrum bude funkčne prepojené s už existujúcimi centrami excelentnosti a centrami spolupráce s praxou  podporených v rámci OP Výskum a vývoj v rámci TU v Košiciach a ŽU v Žiline. Toto je aj v plnom súlade s prioritami štátnej vednej a technickej politiky, ako aj s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj.

V rámci aktivity bude realizovaná aj úprava pravidiel spolupráce medzi jednotlivými partnermi o používaní spoločných priestorov, technickej infraštruktúry a manažovaní výskumných kapacít začlenených do projektu. Definovanie tohto kroku vychádza zo zahraničných skúseností pri zriaďovaní a fungovaní výskumných centier, ktoré ukazujú, že v prípade nedefinovania pravidiel koexistencie centra medzi jednotlivými organizáciami skôr či neskôr nastávajú reálne problémy ohrozujúce existenciu výskumného centra. Po  zriadení centra bude vypracovaný Organizačný poriadok.

 

Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra

V rámci aktivity bude vypracovaný dokument o dlhodobých cieľoch centra s ohľadom na reálne výstupy výskumu využiteľné hospodárskou praxou ako aj možnosti regionálnej a medzinárodnej spolupráce, a súčasne bude vypracovaný aj realizačný dokument na dlhodobý rozvoj a ďalšie budovanie kompetenčného centra vzhľadom na jeho možnú väzbu na budovanie vedeckých parkov na Slovensku.

Táto zložka aktivity 1.1 bude realizovaná riadiacimi orgánmi centra a externým dodávateľom, resp. dodávateľmi. V rámci tejto aktivity bude vypracovaný dokument o dlhodobých cieľoch centra, definujúci okrem iného:

 • súčasné potreby hospodárskej praxe v oblasti predkladaného výskumu a potenciálne budúce spoločné projekty žiadateľa a partnera za účelom udržateľnosti vzniknutého výskumného centra,
 • plánu potenciálnych inovačných aktivít centra (očakávané ďalšie výzvy v Operačnom programe výskum a vývoj),
 • interné pravidlá o ochrane duševného vlastníctva centra,
 • opatrenia pre zatraktívnenie vedeckej práce v centre pre odborných pracovníkov s dôrazom na rovnosť príležitostí,
 • výchovu a vzdelávanie expertov za účelom budovania odborných kapacít centra.

 

Technologické prognózovanie pre výskumno-vývojové témy KC

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať proces technologického prognózovania, ktorý umožní v procese implementácie projektu modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých pracovných balíkov. To znamená, že samotné prierezové výskumné témy na úrovni kompetenčného centra zostanú nezmenené, ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov.

Uvedené zmeny nebudú mať dopad ani na rozpočet projektu a ani na jeho personálne obsadenie. Technologické prognózovanie má svoje stanovené pravidlá a spôsob realizácie. V zahraničí sa touto metódou riadi správanie celých štátov a realizujú sa technologické prognózy na celoštátnej úrovni.

Medzinárodne orientovaná technology foresight štúdia pre potreby celého kompetenčného centra - je nevyhnutná na zabezpečenie vysokej kvality, aktuálnosti a udržateľnosti výskumno-vývojových aktivít v rámci Kompetenčného centra. V rámci predkladaného projektu bude prebiehať proces technologického prognózovania (technology foresight), ktorý umožní v procese implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých pracovných balíkov. To znamená, že samotné prierezové výskumné témy na úrovni kompetenčného centra zostanú nezmenené, ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov. Uvedené zmeny nebudú mať dopad ani na rozpočet projektu a ani na jeho personálne obsadenie. Bude to jedna medzinárodne orientovaná technology foresight štúdia, ktorá bude obsahovať „best practice“ R&D na medzinárodnej úrovni, skúmanie oportunitných možností smerovania výskumu a jeho manažmentu  (vrátane technology foresight) na R&D témy a technológie zastrešované v rámci celého Kompetenčného centra.

V rámci tejto zložky aktivity budú vypracovávané aj obsahové zámery ďalších výskumných projektov.

 

Komplexný manažment duševného vlastníctva a transferu technológií v rámci KC

Celá problematika manažmentu duševného vlastníctva a transferu technológií bude realizovaná v úzkej súčinnosti s a pod dohľadom Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (TUKE).

V rámci implementácie tejto zložky budú uplatňované dlhodobé odborné skúsenosti dodávateľských subjektov, ktoré sa špecificky zaoberajú technologickým transferom na jednej strane a dlhodobými skúsenosťami vedeckých pracovníkov žiadateľa a partnerov v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Obe strany svojim odborným zázemím a profesionálnymi skúsenosťami zaručujú vysokú kvalitu realizácie tejto aktivity.

Z pohľadu postupnosti krokov bude aktivita rozdelená do nasledovných fáz:

 

Fáza 1:

Definovanie interných pravidiel spolupráce Kompetenčného centra pre ochranu duševného vlastníctva a transfer technológií najmä z pohľadu vlastníckych práv a ďalšieho využitia duševného vlastníctva:

 • pravidlá spolupráce v rámci Kompetenčného centra
 • pravidlá spolupráce s externým prostredím

 

Fáza 2:

Obstaranie komplexného informačného systému na manažment duševného vlastníctva a transfer technológií v rámci Kompetenčného centra.

Ústrednou častou informačného systému je projekt-manažmentový systém, ktorý spolu s procesnou mapou prevedie členov Kompetenčného centra procesom patentovania a licencovania vynálezu, a pomáha sledovať spoluprácu s firmami, s ktorými bola uzavretá licenčná zmluva.

 

Informačný systém bude prepojený s existujúcimi databázami žiadateľa a partnerov, ako sú:

 • Databáza pracovníkov a pracovísk
 • Databáza projektov
 • Databáza firiem

Tým sa využívajú existujúce kapacity a zapĺňajú medzery v kapacitách tak, aby bolo možné efektívne fungovanie systému manažmentu duševného vlastníctva.

 

Postup pri tejto zložke bude nasledovný:

 1. najprv sa urobí analýza existujúcich IT systémov a databáz a audit relevantných procesov, aby bol navrhovaný systém s nimi plne kompatibilný
 2. z vyššie uvedeného bude definovaná detailná funkčná špecifikácia informačného systému
 3. na základe tejto analýzy a najlepšie fungujúcich systémov na obdobných centrách v zahraničí sa vytvorí sa navrhne detailná architektúra riešenia
 4. následne bude zrealizovaný proces verejného obstarávania
 5. na základe jeho výsledkov bude vybraný externý dodávateľ, ktorého hlavnou úlohou bude v súčinnosti s gestorom aktivity a odborným tímom vývoj softvéru na manažment duševného vlastníctva a komercializáciu poznatkov šitého na mieru potrebám Kompetenčného centra

 

Fáza 3:

Komplexný efektívny manažment duševného vlastníctva v rámci Kompetenčného centra za využitia výsledkov a výstupov prvých dvoch vyššie uvedených fáz.

 

Fáza 4:

Proces komplexnej podpory využitia duševného vlastníctva vzniknutého v rámci kompetenčného centra a identifikovanie potenciálne najhodnotnejších výstupov Kompetenčného centra vhodných pre transfer do praxe (v súlade s pravidlami výzvy a pravidlami štátnej pomoci). Táto fáza bude priebežná, bude využívať aj vysokokvalifikované externé služby a bude mať nasledovnú rámcovú postupnosť:

 • identifikovanie hodnotných výstupov výskumno-vývojových aktivít projektu,
 • selekcia výstupov vhodných pre ďalšie posúdenie v rámci riadiacich orgánov Kompetenčného centra,
 • technologicky posudok,
 • komerčný posudok + brief,
 • vyhľadávanie odberateľov a zastrešovanie licencovania,
 • zastrešenie medzinárodnej právnej a úradnej komunikácie (patent + licencie, resp. iné vhodné formy právnej ochrany duševného vlastníctva pre Kompetenčné centrum).

 

Fáza 5:

Táto fáza bude veľmi úzko prepojená na fázu 4. Pôjde o priebežné právne poradenstvo v oblasti spolupráce žiadateľa a partnerov, ktoré sa týka oblasti technologického transferu:

 • inštitucionalizácia vzájomnej spolupráce v rámci Kompetenčného centra,
 • efektívny postup pri aktivitách smerujúcich k transferu technológií založených na výsledkoch aplikovaného/priemyselného výskumu a vývoja v rámci Kompetenčného centra

 

 

Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra

Oblasť diseminácie výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra je chápaná ako mimoriadne dôležitá a aj preto bola v rámci aktivity 1.1 definovaná ako samostatná zložka. Z metodologického hľadiska bude aktivita realizovaná na základe nasledovných princípov:

 • oblasť diseminácie bude tvoriť samostatnú internú politiku kompetenčného centra,
 • počas prvých 12 mesiacov realizácie projektu bude externým spôsobom vypracovaný manuál a zásady realizácie diseminačných aktivít v rámci kompetenčného centra,
 • každý rok na začiatku roka sa budú definovať kľúčové diseminačné aktivity na príslušný rok, pričom ako hlavné nástroje na disemináciu sa budú využívať:
  • Konferencie – vlastné
  • Konferencie – účasť
  • Dni otvorených dverí
  • Vedecké show/inovatívne formy komunikácie vedy smerom k laickej ale aj odbornej verejnosti
 • pri realizácii diseminačných aktivít bude kompetenčné centrum využívať služby špecializovaných agentúr na mediálnu komunikáciu a nakupovať mediálny priestor pre prezentáciu svojich aktivít a ukážok výsledkov špičkového výskumu a vývoja

 

Na to, aby kompetenčné centrum mohlo fungovať nielen ako regionálny rozvojový impulz, ale aj ako partner pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity a súčasne plniť aj úlohy v oblasti multiplikačných efektov svojej existencie, je potrebné kvalitných profesionálnym spôsobom komunikovať jeho výsledky, dôležitosť a dôvod jeho existencie. Dodávka musí obsahovať vytvorenie a realizáciu podlinkovej komunikačnej stratégie (PR), vrátané komplexnej komunikácie s médiami. Tiež musí byť vytvorené logo + dizajn manuál + dizajn web stránky pre účely kompetenčného centra. Ide o disemináciu odborných výsledkov výskumu a vývoja v rámci kompetenčného centra a v žiadnom prípade nejde o prekrývanie sa s povinnou publicitou projektu, vrátane prenájmu mediálneho priestoru v komunikačných médiách.

Táto zložka vedeckého manažmentu KC bude úzko previazaná s prezentovaním výsledkov výskumu a vývoj v aktivitách 2.1 a 2.2., v rámci ktorých budú realizované aktívne účasti na odborných konferenciách a prezentované výsledku výskumu a vývoja.

 

Ľudské zdroje a proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách

V rámci metodiky cieľového riešenia tejto zložky bude potrebné špecifikovať napr.:

 • Spracovanie  ponuky na reintegráciu vedeckého pracovníka.
 • Spracovanie  formálnej štruktúry žiadosti o reintegráciu  zo strany vedeckého pracovníka,
 • Špecifikovať požiadavku na vytvorenie relevantného pracovného miesta (voči zamestnávateľovi),
 • Formovať odpovedajúcu pracovnú náplň v súlade s požiadavkami reintegranta,
 • Spracovanie  šablóny individuálneho reintegračného projektu (IRP) pre každého „reintegrujúceho pracovníka“, v ktorom sa okrem iného špecifikuje:
 • adaptačný proces  v zmysle dohodnutej pracovnej náplne,
 • formovanie zamerania, obsahu, rozsahu a cieľov jeho výskumných  a vývojových úloh,
 • väzby na stávajúci projekt, ktorým je podporená reintegrácia,
 • harmonogram riešenia, výstupy a špecifikácie ukazovateľov dopadov vyplývajúcich z riešenia  IRP,
 • konzultant IRP a pod.

 

Ďalej bude potrebé zadefinovať:

 • motiváciu,  poslanie a očakávania  reintegrácie,
 • formálne a obsahové zaradenie reintegranta do VaV kolektívu,
 • proces identifikácie reintegranta,
 • komunikácia, spolupráca a proces vyjednávania a pod.

 

Výstupy (výsledky) aktivity

Výsledkom aktivity bude:

 • Vytvorené kompetenčné centrum, ktoré bude mať priame väzby na už fungujúce centrá excelentnosti. Vzniknuté centrum bude mať zadefinovanú formálnu štruktúru.
 • Dlhodobý strategický plán kompetenčného centra - dokument definujúci dlhodobé ciele výskumného centra najmä s ohľadom na vedecké výstupy reálne využiteľné hospodárskou praxou, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu, vzdelávanie a výchovu odborníkov pre hospodársku prax v centre, potenciálne inovačné aktivity centra ako aj ochranu duševného vlastníctva centra,
 • Technology foresight štúdia
 • Efektívne fungujúci systém spolupráce v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva v rámci Kompetenčného centra
 • Vytvorenie podmienok pre reintegráciu slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách

 

Ďalším výsledkom aktivity bude funkčný informačný systém, ktorý bude hrať rolu najmä v procese marketovania duševného vlastníctva a technológií. Konkrétne pôjde o špecializovaný internetový portál  súčasťou ktorého budú verejne dostupné databázy technológií a patentov, ktoré sú k dispozícii pre externé subjekty na účely komercializácie. Uvedené bude realizované v súčinnosti s portálom UCITTu.

Zároveň bude oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií Kompetenčného centra riadené jedným vybraným odborným pracovníkom tak, aby bol schopný koordinovať činnosti centra tak na internej báze, ako i externej, čiže s patričným vedomostným a skúsenostným zázemím.

Systém bude mať dve časti. Prvou je interný systém manažmentu dokumentov a informácií; druhou je špecializovaný informačný portál a kanál pre externú komunikáciu, a to najmä smerom k potenciálnym odberateľom technológií a komercializujúcim subjektom. Význam špecializovaného interného systému manažmentu dokumentov a informácií bude narastať s objem duševného vlastníctva a technológií spravovaných centrom. S nimi bude rásť objem informácií a dokumentov rôzneho typu a na rôznom stupni v rámci procesu riadenia a komercializácie technológií a poznatkov. Optimálne spracovanie, katalogizovanie, sledovanie a marketovanie týchto informácií je základom úspešného fungovania centra. Preto bude nevyhnutné vybudovať špecializovaný interný informačný systém, ktorý by zodpovedal týmto špecifickým potrebám a požiadavkám. 

Ďalším výstupom aktivity budú konzultačné stretnutia a rokovania, podklady pre využitie a ochranu duševného vlastníctva, ďalej poradenstvo spojené s vypracúvaním prípadných prihlášok vynálezov, patentovým konaním a patentovou ochranou duševného vlastníctva, vypracúvaním prihlášok ochranných známok a ich konaním.

 

Realizácia aktivity 1.1 zlepší:

 • prepojenie vedecko-výskumných pracovísk akademických partnerov a priemyselnej sféry,
 • výmenu informácií a spoluprácu na výskumných projektoch,
 • využitie prístrojovej techniky, ktoré umožní komplexné riešenie výskumných problémov praxe,
 • spoluprácu pri výchove odborníkov v centre,
 • zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných projektov s hospodárskou praxou ako aj do medzinárodnej spolupráce,
 • systém manažmentu ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
 • podmienky pre reintegráciu slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničných vedeckých inštitúciách.

 

Monitorovanými ukazovateľmi výsledku budú: počet zriadených kompetenčných centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie, počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti, počet zorganizovaných konferencií, počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom.

 

Zodpovedná osoba

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.

 

Odborní pracovníci

Pracovníci za žiadateľa – TU v Košiciach:

prof. Ing. Dušan Levický, CSc.

doc. Ing. Jozef Juhár, CSc.

doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

Ing. Ján Papaj, PhD.

Ing. Stanislav Ondáš, PhD.

Ing. Matúš Pleva, PhD.

Nový pracovník

Nový pracovník

Nový pracovník

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.

Ing. Ján Vaščák, PhD.

Ing. Rudolf Jakša

Ing. Marek Bundzel, PhD.

Nový pracovník

Nový pracovník

Nový pracovník

prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.

Ing. Štefan Babjak, PhD.

Ing. Michal Dúbravčík, PhD.

Ing. Štefan Kender

Ing. Ľubica Kováčová

doc. Ing. Peter Monka, PhD.

doc. Ing. Katarína Monková, PhD.

doc. Ing. František Jakab, PhD.

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Ing. Ján Genči, PhD.

Ing. Katarína Kleinová, PhD.

Ing. Juraj Giertl, PhD.

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

Ing. Peter Feciľak, PhD.

Ing. Jozef Janitor

Ing. Martin Réves

Ing. Miroslav Michalko

Ing. Michal Kohut

Reintegrovaný slovenský vedecký pracovník

Nový pracovník

 

Pracovníci partnera 1 – ŽU v Žiline:

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

doc. Ing. Martin Žarnay, PhD.

Ing. Peter Bubeník, PhD.

Ing. Jozef Hnát, PhD.

Ing. Miroslav Mikita

Ing. Igor Gajdáč

Ing. Ján Schmidt, PhD.

Nový pracovník

Novoprijatý postdoktorand

 

Pracovníci partnera 2 – PU v Prešove:

Doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 

Pracovníci partnera 3 - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.:

Ing. Ondrej Šimko, PhD.

Ing. Ladislav Vargovčík

Ing. Jaromír Jezný

 

Pracovníci partnera 4 – T-Systems Slovakia s.r.o.:

Ing. Martin Džbor, PhD.

Mgr. Igor Magda

Ing. Marek Fejo

Jana Kováčová

Matej Kováč

Nový pracovník

Nový pracovník

Nový pracovník

 

Pracovníci partnera 5 - ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov:

Ing. Martin Hrubý

Ing. Edgar Sánik

Ing. Maxim Mizov

Ing. Patrik Lukča

 

Pracovníci partnera 6 - ANTIK Telecom s.r.o.:

Ing. Vlastimil Lakatoš

Róbert Vojtko

Bc. Pavol Grega

Peter Nosáľ

Ing. Igor Kolla

Ing. Oliver Nemčík

 

Pracovníci partnera 7 - CEIT SK, s.r.o.:

Ing. Radovan Furmann, PhD.

Ing. Andrej Štefánik, PhD.

Ing. Tomáš Michulek

Ing. Ján Capák

 

Pracovníci partner 8 - ITKON, spol. s r.o.:

Ing. Tomáš Gibala

Mgr. Marek Ando, PhD.

Ing. Katarína Tóthová, PhD.

Ing. Martin Gavurník

Mgr. Peter Hudec

Ing. Martin Poláček

 

Pracovníci partner 9 - IPM SOLUTIONS, s.r.o.:

Ing. Andrej Buczacki

Ing. Vladimír Pálffy

 

Spôsob získavania spätnej väzby

Plošným nástrojom na získavanie spätnej väzby ohľadom činnosti centra bude webstránka/portál kompetenčného centra, obsahujúca možnosť posielať a pripomienky námety k činnosti centra v súčinnosti s UCITTom.    

 

Zriadenie výskumného centra

Zber údajov reprezentujúcich spätnú väzbu bude pre vykonané činnosti a výstupy aktivity zabezpečený systémom interného monitoringu splnenia vytýčených úloh za žiadateľa a partnerov projektu v rámci výskumného centra. Pôjde o kontrolu splnenia úloh jednotlivých orgánov centra  a dokumentov centra. Na pravidelných zasadnutiach vedeckých orgánov centra budú vyhodnocované úlohy vyplývajúce zo zriadenia výskumného centra a jeho vedeckého manažmentu a budú definované operatívne vedecké ciele. Splnenie úloh bude kontrolované aj riadnym odovzdávaním monitorovacích správ o činnosti výskumného centra.

 

Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra a vedecký manažment

Druhá zložka aktivity 1.1 má merateľné činnosti a výstupy v dlhodobejšom časovom horizonte. Pôjde najmä o vypracovanie strategických dokumentov a postupov centra pre dlhodobé ciele. Keďže ide o dlhodobé ciele, správnosť uvedených postupov a dokumentov sa ukáže v priebehu ďalších rokov. Spätná väzba bude vyhodnocovaná najmä na interných zasadnutiach orgánov centra, kde budú následne prijaté opatrenia na zlepšenie vykonávaných činností. 

Súčasne prostredníctvom vedeckého manažmentu centra bude dlhodobý strategický plán pretavený do konkrétnych činností centra.

 

Technologické prognózovanie

Súčasťou vedeckého manažmentu centra bude pravidelné prehodnocovanie smerov výskumu a vývoja a možnosť zmeny názvov a obsahu pracovných balíkov bez ovplyvnenia personálneho obsadenia projektu a rozpočtu projektu. Oblasť znalostných technológií je mimoriadne dynamická a tento mechanizmus je nevyhnutné pre projekt trvajúci 40 mesiacov.

 

Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva

Spätnou väzbou v rámci tejto zložky budú štatisticky spracované údaje o získaní nových nahlásených projektoch, podaných patentoch, výskumných aktivít, ale i počte pracovníkov, projektov a firiem prihlásených v novovzniknutých databázach.

Súčasne ďalšou časťou spätnej väzby budú 1x ročne získavané údaje/názory od odborných pracovníkov Kompetenčného centra na to, ako funguje oblasť ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií v rámci centra získané prostredníctvom diskusie v rámci riadiacich orgánov centra.

 

Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra

Hlavným výstupom bude povedomie odbornej aj laickej verejnosti o existencii kompetenčného centra a jeho činnosti. Tento výstup bude meraný počtom účastníkov na podujatiach realizovaných kompetenčným centrom v rámci jeho politiky diseminácie.

 

Ľudské zdroje a proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách

Hlavnou spätnou väzbou tejto zložky budú údaje o reintegrovaných slovenských vedeckých pracovníkoch pôsobiacich v zahraničí, ktorí budú zapojení do riešenia úloh vytvoreného Kompetenčného centra. Spätnou väzbou budú aj údaje o zlepšení podmienok pre reintagráciu týchto pracovníkov – stav modernej výskumnej infraštruktúry nevyhnutnej na realizáciu špičkového výskumu a vývoja porovnateľného s medzinárodnou úrovňou.

 

Očakávaný dosah aktivity

Organizačne vznikne platforma spájajúca výskumno-vývojové tímy akademických a priemyselných partnerov v oblasti výskumu a vývoja znalostných technológií, ktoré bude unikátne v rámci Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja ako aj v rámci celého Slovenska.

Výsledky zadefinovania a následne aj realizácie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra sa dajú očakávať v druhej časti projektu a hlavne po jeho ukončení. Očakávaným dosahom druhej zložky aktivity je zapojenie výskumného centra do významnej spolupráce s hospodárskou praxou a transfer poznatkov do praxe, rozšírenie vedomostí o centre doma aj v zahraničí, väčší počet vedeckých pracovníkov a odborníkov pre priemyselné podniky v regióne a v SR tak, aby sa dosiahol pozitívny dopad projektu pre región, pre SR i pre medzinárodnú spoluprácu centra s pracoviskami z EÚ.

 

Hlavným dosahom tretej zložky aktivity:

 • zvýši podiel získaných domácich a zahraničných grantov a tým aj objem finančných prostriedkov na výskum z nedostatočných prostriedkov, čo bude mať za následok priamu stimuláciu výskumných aktivít žiadateľa a jeho akademických partnerov,
 • podstatne zjednoduší medzinárodnú spoluprácu na vedeckých projektoch,
 • prispeje k zníženiu trvalého odchodu mladých vedcov zo Slovenska, ktorí často opúšťajú domáce pracoviská kvôli zastaranému prístrojovému vybaveniu.

 

Vytvorenie spoločných pravidiel na spoluprácu medzi žiadateľom a partnermi vytvára priestor na veľmi efektívny a rýchly technologický transfer, ktorý je potrebné dotvoriť z hľadiska platnej legislatívy a existujúceho právneho systému.

Táto zložka bude mať dosah na právnu podporu Kompetenčného centra a následne podporí využívanie rôznych foriem ochrany duševného vlastníctva pre hodnotné výsledky výskumu a vývoja v rámci Kompetenčného centra.

Ochrana duševného vlastníctva na Slovensku je veľmi slabá. Z celkového počtu prihlasovateľov tvoria zahraniční až okolo 85 %. Existujúce inštitúcie aktívne v oblasti výskumu a vývoja a novovzniknuté spoločnosti typu spin-off môžu ochrániť svoje duševné vlastníctvo prostredníctvom práv priemyselného vlastníctva a tieto práva musia byť registrované v každej krajine EÚ. Komplexný prístup k problematike ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií v rámci Kompetenčného centra bude mať nasledovný dosah:

 • zvýšenie povedomia o problematike ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií medzi výskumnými pracovníkmi,
 • zvýšenie povedomia o problematike ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií medzi študentmi,
 • zvýšenie miery spolupráce a dôvery medzi akademickými inštitúciami a priemyselným sektorom
 • zvýšenie miery medzinárodnej spolupráce výskumných tímov pôsobiacich v rámci kompetenčného centra a ich lepšie postavenie v rámci medzinárodných konzorcií.

 

Reintegrácia:

 • prinesenie zahraničného výskumného spôsobu práce a myslenia do podmienok slovenského Kompetenčného centra,
 • trvalý návrat slovenských vedcov do domácich výskumných pracovísk,
 • zvýšenie možností nadviazania kontaktov pre VaV spoluprácu medzi špičkovými zahraničnými výskumnými organizáciami a vytváraným kompetenčným centrom.   

 

V neposlednom rade podpora vedy a výskumu v KE, PO a ZA regióne prostredníctvom financovania najlepších pracovísk sekundárne zvýši ekonomický rast regiónov.

Monitorovanými ukazovateľmi dopadu budú: počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom, počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start-up efekty), počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent, počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov  - ženy a muži.

 

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity

Celkové výdavky: 1 081 392,54 euro

Oprávnené výdavky: 1 051 624,87 euro

Neoprávnené výdavky: 29 767,67 euro

 

Zodpovednosť za implementáciu aktivit

Čiastočne žiadateľ a čiastočne z partneri.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ